Zakończyła się modernizacja mrągowskiej oczyszczalni ścieków, dzięki której obiekt zyskał na nowoczesności i funkcjonalności. Będzie także bardziej przyjazny środowisku dzięki wybudowanej elektrowni fotowoltanicznej. O tym co udało się zrobić w ostatnich latach, a także o kolejnych planach unowocześniania obiektu rozmawiamy z Andrzejem Strusem, kierownikiem miejskiej oczyszczalni.

Jakie korzyści wynikają z funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznej w oczyszczalni?

Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 0,5 MW powstała na terenach po starej oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi koło Mrągowa, na działce graniczącej bezpośrednio z obecnie modernizowaną miejską oczyszczalnią ścieków.

To elektrownia z zastosowaniem technologii wykorzystującej zjawisko wytwarzania energii elektrycznej w ogniwie fotowoltaicznym pod wpływem promieniowania słonecznego – podobne ogniwa stosowane są powszechnie np. w kalkulatorach czy tez lampionach oświetlających ogrody. W przypadku elektrowni w Polskiej Wsi ogniwa fotowoltaiczne połączone są  w większe jednostki funkcjonalne tak zwane – moduły fotowoltaiczne, których łączna powierzchnia wynosi  3253,76 m2.
W wyniku realizacji projektu maksymalnie z końcem lutego tego roku zacznie działać nowoczesna  instalacja wykorzystująca  2000 szt. takich modułów, która  produkować będzie rocznie 465 MWh energii  z odnawialnych źródeł. Elektrownia zajmuje w sumie obszar o powierzchni jednego hektara.

Głównym celem realizowanego projektu jest uzyskanie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w porównaniu do źródła energii opartego na spalaniu węgla. Dzięki pracy elektrowni z wykorzystaniem odnawialnego źródła energii uniknie się emisji ok. 162 ton CO2 rocznie

Nad pracą elektrowni czuwał będzie specjalny system komputerowy zarządzający i monitorujący  parametry pracy elektrowni oraz ilość wyprodukowanej energii. Wyprodukowana energia przekazywana będzie istniejącą linią energetyczną SN 15 kV do sieci dystrybucyjnej.

Wykonawca elektrowni czyli Czeska firma Solartec zapewnia dziesięcioletnią gwarancje prawidłowej pracy instalacji oraz 25 letnia gwarancję mocy przy spadku sprawności nie większej niż 10 % po 10 latach.

Całe zadanie otrzymało dofinasowanie  z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”, Oś Priorytetowa  – „Środowisko przyrodnicze”. Całkowite koszty budowy elektrowni wyniosą  2 234 873 zł

Przyznana kwota dofinansowania ze środków pomocowych tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Skarbu Państwa wynosi 1.117 436 zł.

Umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania, Zakład Wodociągów i Kanalizacji podpisał z w listopadzie 2013 roku. Pozostałą część nakładów Spółka pokryje z własnych środków.

Założenia analizy ekonomicznej przewidują, że spółka z tytułu sprzedaży energii uzyska roczny przychód na poziomie  200 tys zł.

Budowa elektrowni fotowoltanicznej to nie jedyny projekt jaki udało się w ostatnim czasie zrealizować. Jak zmieniła się oczyszczalnia w ostatnich latach?

Na oczyszczalni ścieków równocześnie realizowane były dwa projekty. Prócz budowy elektrowni fotowoltanicznej zrealizowaliśmy także projekt: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo”, w ramach którego wykonano: przebudowę oraz wymianę urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków, wybudowano zadaszenie składowiska osadów ściekowych, zakupiono specjalistyczny sprzęt (samochód ciśnieniowo – ssący) do obsługi  i  konserwacji  sieci kanalizacji sanitarnej, wybudowano kanalizację sanitarną  w Mrągowie na ul. Piaskowej , ul. Chopina i ul. Piaskowej
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt realizacji tego projektu wyniósł ponad 9,5 mln złotych, a kwota dofinansowania ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych. Budowa rozpoczęła się 28 marca 2013 roku, a zakończyła w ostatni dzień ubiegłego roku.

Jakie kolejne inwestycje w oczyszczalni są planowane w najbliższych latach?

Już rozpoczęliśmy przygotowania do następnej inwestycji. Planujemy zmodernizować główną przepompownię ścieków zlokalizowaną przy ulicy Młodkowskiego. Celem modernizacji będzie przede wszystkim hermetyzacja obiektu ze względu na jego usytuowanie blisko budynków mieszkalnych. W ramach modernizacji zostaną również wymienione pompy oraz zlikwidowana krata mechaniczna, którą zastąpi rozdrabniarka.
W przyszłości na terenie oczyszczalni ścieków niezbędna będzie inwestycja związana zagospodarowaniem – przeróbką  osadów ściekowych. Na dzień dzisiejszy rozpatrywane są różne kierunki przetwarzania osadów np: kompostownia, słoneczna suszarnia lub technologia ATSO (po procesie ATSO osady ściekowe ulegają przekształceniu w biomasę wykorzystywaną przyrodniczo).
Kilka słów o samej oczyszczalni.

Ile gospodarstw domowych obsługuje na dzień dzisiejszy oczyszczalnia, czy trafiają do niej wszystkie ścieki z Mrągowa?

Ścieki sanitarne z terenu aglomeracji Mrągowo są oczyszczane w komunalnej oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi o przepustowości maksymalnej 6 000 metrów sześciennych dziennie (średniej 4500 m3/d). Oczyszczalnia została wybudowana w 1995 roku w odległości 4,5 km na północ od miasta Mrągowa i około jednego kilometra w kierunku południowo-zachodnim od miejscowości Polska Wieś. Oczyszczalnia jest nowoczesnym obiektem oczyszczającym ścieki w technologii tlenowo – beztlenowej z możliwością chemicznego strącania fosforu.
W skład aglomeracji Mrągowo obsługiwanej przez oczyszczalnię wchodzi:  Miasto Mrągowo i miejscowości z obszaru gminy Mrągowo czyli: Polska Wieś, Lasowiec, Marcinkowo oraz część miejscowości Probark.
Średnia dobowa ilość ścieków dopływająca do oczyszczalni ścieków w Mrągowie to w chwili obecnej ok. 3220 m3.
Po realizacji projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla Miasta Mrągowo”, która została zakończona 31 grudnia 2014 roku stopień skanalizowania aglomeracji Mrągowo wzrośnie do 99,5%. Z kanalizacji zbiorczej będzie korzystać 27658 RLM (Równoważna liczba mieszkańców), w tym: mieszkańcy – 22874 RLM, turyści – 251 RLM, pozostałe instytucje i podmioty – 4 533 RLM.

Około 130 osób, które na terenie aglomeracji Mrągowo nie korzystają z kanalizacji zbiorczej użytkuje zbiorniki bezodpływowe. Ścieki ze zbiorników są dowożone do oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Mrągowo taborem asenizacyjnym.

Rozmawiał: Piotr Piercewicz

 

Źródło:
mragowo24.info