Ponad 16 milionów złotych warte są podpisane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o., trzy kontrakty na realizację zadań inwestycyjnych, w ramach projektu p.n.: „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dwa z nich – realizowane na stacji uzdatniania wody na osiedlu Mazurskim oraz głównej przepompowni ścieków przy ulicy Młodkowskiego – to zadania typowo modernizacyjne, natomiast budowa kompostowni przeznaczonej do tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa to zadanie o charakterze rozwojowym.

Poza realizowanymi już kontraktami trwają w Spółce przygotowania postępowań przetargowych, które wyłonią wykonawców kolejnych trzech zadań inwestycyjnych objętych projektem, należą do nich:
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej przy ul. Krótkiej,
– budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 40 kW zlokalizowanej przy stacji uzdatniania wody na os. Mazurskim,
– zakup samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią.

Wcześniej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie samodzielnie wybudowała – również objętą projektem – sieć kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Leśna Droga.

Całkowita wartość podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy opiewa na kwotę – 18 449 625,26 zł brutto, a wielkość uzyskanego dofinansowania ze środków unijny to – 9 594 941,00 zł. Po odjęciu ponad trzech milionów podatku VAT, Spółka zainwestuje w projekt 5 455 946,85 zł własnych środków.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do zapewnienia zgodności mrągowskiej infrastruktury wodno-ściekowej z wymogami dyrektywy unijnej dotyczącej:
• modernizacji oczyszczalni ścieków;
• zagospodarowania osadów ściekowych;
• wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacyjną,
• procesu poboru, uzdatniania i przesyłu wody.

Równie istotnym celem realizacji projektu jest optymalizacja gospodarowania energią oraz zwiększenie efektywności energetycznej systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a tym samym przyczynienie się do wypełnienia zobowiązań Polski wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej.

Do chwili obecnej roboty budowlane przebiegają zgodnie z planem. W stanie najbardziej zaawansowanym jest zadanie pn.: „Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie”, którego wartość brutto wynosi – 5 457 403,87 zł brutto. Umowę z Wykonawcą – Firmą ECOL-UNICON Sp. z o.o. z Gdańska, ZWiK Spółka z o.o. podpisała w czerwcu ubiegłego roku.

Do tej pory wykonano już ok. 40 % wszystkich zaplanowanych prac. Wybudowana została miedzy innymi pompownia rezerwowa, której uruchomienie pozwoliło wyłączyć z eksploatacji modernizowaną przepompownię. Obraz jaki odsłonił się po odpompowaniu ścieków i usunięciu osadów ze zbiornika retencyjnego i kanału wlotowego, w pełni potwierdził zasadność wykonania gruntownej modernizacji. Kilkudziesięcioletnia ciągła eksploatacja obiektu doprowadziła do zaawansowanej korozji konstrukcji żelbetowych, które w części trzeba będzie na nowo odtworzyć.

Po zakończeniu modernizacji przepompownia oraz teren ją otaczający nabiorą całkowicie nowego wyglądu. Wymieniony zostanie także cały układ technologiczny z pompami, automatyką sterowania i kratą mechaniczną. Istotnym – zwłaszcza dla zamieszkujących w sąsiedztwie przepompowni mieszkańców
– elementem inwestycji będzie system eliminacji odorów z wykorzystaniem technologii foto-jonizującej. Dzięki niemu obiekt stanie się mniej uciążliwy zapachowo dla otoczenia. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na czerwiec b.r..

Trwa również modernizacja stacji uzdatniania wody dla miasta Mrągowa. Wyłoniony w grudniu ub.r. w postępowaniu przetargowym wykonawca – firma HYDRO-PARTNER Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie, wykonał już część robót rozbiórkowych oraz z pomocą podwykonawcy – mrągowskiej firmy Kamieniarstwo
Budowlane Wiatr Paweł – przystąpiła do piaskowania i malowania stalowych zbiorników filtrów oczyszczających wodę.

Poza robotami budowlanymi mającymi na celu poprawę stanu technicznego powierzchni ścian, podłóg, stalowych elementów konstrukcyjnych i technologicznych, realizacja modernizacji obiektu poprawi efektywności eksploatacyjną stacji, wyrażający się m.in. znacznym ograniczeniem zużycia wody na potrzeby technologiczne takie jak płukanie i odpowietrzanie filtrów. Rocznie stacja zmniejszy zużycia wody technologicznej o blisko 44 mln litrów. W wyniku realizacji zadania nastąpi również optymalizacja poboru energii na procesy uzdatniania wody (nowocześniejsze, bardziej energooszczędne urządzenia) oraz zautomatyzowanie procesów technologicznych takich jak napowietrzanie wody oraz płukanie filtrów. Dodatkowo budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 40 kWp, z której cała wyprodukowana energia zostanie zużyta na potrzeby własne stacji, zmniejszy koszty zakupu stale drożejącej energii z sieci dystrybucyjnej. Dodatkowo jednym z planowanych efektów modernizacji stacji jest wyeliminowanie ryzyka ograniczenia dostaw wody mieszkańcom Mrągowa w przypadku awarii systemu pomp II stopnia. W tym celu zaprojektowany został nowy zestaw pompowy, natomiast obecnie eksploatowany pełnił będzie zestawu rezerwowego. Wartość całego zadania wynosi – 3 636 975,53 zł brutto , modernizacja zostanie zakończona w czerwcu 2020 roku.

Ostatnim z realizowanych w ramach projektu zadań jest „Budowa instalacji przeznaczonej do tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa. Wykonawcą będzie wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma – T4B Ekotechnologie Sp. z o.o. z Warszawy. Zakres podpisanej w listopadzie ubiegłego roku umowy obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie instalacji do kompostowania osadów ściekowych o przepustowości 8 000 t rocznie. Technologia, na którą zdecydowała się Spółka, gwarantuje przetwarzanie powstałych w wyniku oczyszczania ścieków osadów w wysokiej jakości kompost, który po uzyskaniu stosownego certyfikatu będzie sprzedawany, co ważne – kompost traci status odpadu i staje się produktem. Jednocześnie znacznie ograniczona zostanie uciążliwość zapachowa istniejącej oczyszczalni. Ponadto w wyniku procesu kompostowania nastąpi redukcja emisji bakterii do otaczającego środowiska oraz o 20% zostanie zredukowana ilość kompostowanych osadów ściekowych.

Istotą instalacji tlenowego kompostowania jest półprzepuszczalna membrana, którą przykrywa się usypane pryzmy. Taki system przekształca tradycyjny, pryzmowy system kompostowania w zamknięty system kompostowania co z kolei zmniejsza koszty inwestycji oraz późniejsze eksploatacji.

Pod kompostownie wykorzystane zostaną tereny będące własnością Spółki po dawnej oczyszczalni ścieków , przy elektrowni fotowoltaicznej w Polskiej Wsi. Oddanie kompostowni do eksploatacji planowane jest na czerwiec 2020 r. Wartość brutto zadania wynosi – 6 971 640,00 zł.