Dyrektor Zarządu

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

z siedzibą w Mrągowie
ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Polskiej Wsi k/Mrągowa
dz. nr 156/19 obręb 18

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, NIEZABUDOWANA,, STANOWIĄCA WŁASNOŚĆ
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O.

Działka ewidencyjna nr 156/19 o powierzchni 1,3817 ha w obrębie 18. Polska Wieś, uregulowana
w księdze wieczystej KW Nr OL1M/00029155/1

Gmina Mrągowo nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla całości jej obszaru. Żaden z opracowanych planów cząstkowych nie obejmuje przedmiotowej nieruchomość. Określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Cena wywoławcza nieruchomości: 112.625,- zł brutto (słownie: sto dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 00/100 brutto)

Wadium: 11. 200,-zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście złotych 00/100)

Minimalne postąpienie: 1.000,-zł (słownie: tysiąc złotych 00/100)

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium i złożą oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz, że nie będą występować z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży.
  2. Wadium winno być wpłacone na rachunek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Banku Millenium S.A. Nr 87 1160 2202 0000 0000 6193 6648do dnia 2 marca 2021 r.
    Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
  3. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwa notarialne do występowania
    w imieniu spółki (kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem).
  4. Do przetargu przystępują oboje małżonkowie, lub jeden z nich, jeśli przedłoży zgodę na nabycie nieruchomości, wyrażoną przez współmałżonka w formie aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2021 r. o godz. 11.00
w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. , os.
Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Koszty notarialne i sądowe od zawartej umowy ponosi nabywca.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż na 3 dni przed dniem podpisania umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100% ceny osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium. Za dzień wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie, podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu, w celu podpisania umowy, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione
w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać u Kierownika Działu Technicznego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., tel.: 89 742 61 11, w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie z ważnej przyczyny.

 

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do udziału w przetargu.