Nazwa projektu:

Wdrożenie e-usług oraz systemu telemetrycznego do obsługi klientów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie

W dniu 28 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego  Dyrektor Zarządu Spółki – Andrzej Wołosz, działając w imieniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Mrągowie podpisał umowę o dofinansowanie projektu:

Wdrożenie e-usług oraz systemu telemetrycznego do obsługi klientów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014–2020

Osi priorytetowej 3 Cyfrowy region,

Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Całkowita wartość Projektu wynosi: 3 141 573,75 zł, uzyskane dofinansowanie stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowanych, a  wkład własny ZWiK to tylko 371 951,03 zł.

Celem głównym projektu jest zastosowanie inteligentnych e-usług oraz telemetrii dla mieszkańców Gminy Mrągowo.

Cele szczegółowe projektu:

-Rozwój usług publicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie, poprzez wdrożenie nowych e-usług,

-Zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną, udostępnianie w sieci informacji sektora publicznego,

-Usprawnienie funkcjonowania administracji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie,

-Wzmocnienie stopnia cyfryzacji instytucji publicznej poprzez podniesienie zaawansowania istniejących e-usług,

-Podniesienie bezpieczeństwa zasobów sektora publicznego,

-Skrócenie czasu obsługi klienta.

-Zmniejszenie zużycia mediów, poprzez kontrolę awarii.

Monitoring urządzeń w terenie polegać będzie na zdalnym odczycie wodomierzy w tym samym czasie. Dzięki zastosowaniu technologii GSM możliwe jest zbieranie danych o pełnych godzinach i ich przesyłu do serwera. Oznacza to, że dane będą zebrane w tym samym momencie, dzięki czemu można będzie wykonywać bilansowanie urządzeń, wiedzieć gdzie urządzenia np. zużywają zbyt dużo wody co może być spowodowane awarią instalacji za głównym wodomierzem, a także wcześnie wykrywać uszkodzenia wodomierzy.

Ciągła analiza danych w terenie umożliwia oszczędność wody, weryfikacje awarii w terenie, weryfikacje odczytów u klientów w domu, dostęp do odczytu i alarmowania własnych urządzeń z wykorzystaniem modułu GSM i aplikacji mobilne.

Korzyści społeczno-gospodarczych, jakie Spółka osiągnie dzięki realizacji celów projektu:

1) unowocześnienie procesów sprzedażowych i systemu obsługi klientów;

2) racjonalizacja kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych jednostki;

3) skrócenie procesu obiegu dokumentów;

4) poprawa bezpieczeństwa przechowywania i przesyłu danych.

W ramach Projektu zakupiony zostanie nowoczesny system informatyczny służący wdrożeniu nowoczesnych, wysokopoziomowych e-usług, oraz nowoczesne urządzenia niezbędne do prowadzenia nadzoru nad siecią telemetryczną w postaci modułów teletransmisji

danych z układem pomiaru wody i komunikacją online.

Projekt obejmować będzie całe Miasto Mrągowo, a w związku z jego realizacją planowany jest zakup:

1/ modułów teletransmisji danych z montażem i układem pomiaru wody Ø 15-100 w ilości 2916 sztuk

2/ niezbędnego sprzętu IT do wdrożenia e-usług oraz usług, w tym:

– serwera -1kpl

– bazy SQL ( do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych)-1kpl

– Integracja ewebtel z systemem bilingowym

– System eBOK -Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

-sprzętu komputerowego-5 stanowisk, notebook-1szt.

W związku z bardzo dużym rozmiarem przewidzianych w Projekcie prac montażowych oraz potrzebą tworzenia nowych baz danych, zakończenie finansowe  realizacji Projektu przewidziano na dzień 30-06-2023 roku.

Nazwa projektu:

Budowa elektrowni fotowoltaicznej

Trwa budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 180 kWp przy Stacji Uzdatniania Wody na osiedlu Mazurskim w Mrągowie.
Inwestycja realizowana jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. , z 85% dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej4 „Efektywność energetyczna’’ Działania 4.1 -„Wspierane wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych’, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wyniku realizacji projektu, na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie, zlokalizowanej na działce nr 42/12, obr. 4, zostanie wybudowana elektrownia fotowoltaiczna o mocy 180 kW, produkująca energię elektryczną w oparciu o energię słoneczną. Będzie to nowoczesna instalacja umieszczona na wolnostojącej, naziemnej konstrukcji wsporczej, wykorzystująca ogniwa fotowoltaiczne zebrane w 530 szt. modułów o mocy jednostkowej 340 W oraz 3-trójfazowe inwertery o mocy znamionowej 60 kW każdy, produkująca 180,825 MWh/rok energii z odnawialnych źródeł. Poprzez wykorzystanie elektrowni fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej, zmniejszeniu ulegną koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby SUW w Mrągowie. Elektrownia – ze względów bezpieczeństwa – będzie działała w systemie on-grid (w przypadku, gdy wystąpi nadwyżka produkcji energii, jej nadmiar będzie oddawany/sprzedawany do publicznej sieci elektroenergetycznej).

Zrealizowanie projektu doprowadzi do osiągnięcia celu bezpośredniego realizacji projektu, tzn. „zaspokojenie energią z OZE 26,8% zapotrzebowania na energię elektryczną Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie” oraz celu długofalowego, tzn.: „zwiększenie stopnia ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem i zmianami klimatycznymi poprzez wykorzystanie OZE w elektrowni fotowoltaicznej o mocy 180 kW dla Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie”. Ponadto, zidentyfikowano następujące cele szczegółowe:

  • Wzmocnienie wizerunku proekologicznego ZWiK Sp. z o.o. i stworzenie możliwości zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez naoczny przykład wykorzystania OZE.
  • Zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej na potrzeby SUW w Mrągowie o 26,8%.
    Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi: 498 150.00zł w tym udział środków własnych Spółki: 74 722,5 zł.

Nazwa projektu:

Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo

W chwili obecnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie realizuje projekt „Modernizacja i rozbudowa urządzeń systemu kanalizacyjnego i wodociągowego Aglomeracji Mrągowo” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020.
Bezpośrednimi celami realizowanego projektu są:

Zwiększenie liczby ludności oraz liczby podmiotów gospodarczych korzystających z wysokosprawnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.
Planowany efekt:
Przyłączenie mieszkańców w liczbie 210 osób oraz podmiotów gospodarczych w liczbie 16 RLM, razem 226 RLM do wysokosprawnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.
Wypełnienie przez aglomerację Mrągowo wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG, w szczególności art. 14 ust.1, mówiącego o ponownym wykorzystaniu osadu powstającego.
Planowany efekt:
Roczna przeróbka 0,6 tys. t s.m. osadów powstających w oczyszczalni ścieków i produkcja gotowego do wykorzystania produktu w postaci kompostu.
Poprawa efektywności energetycznej systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Mrągowo.
Planowany efekt:
Zwiększenie o 5% efektywności energetycznej systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Mrągowo w przeliczeniu na zużycie energii elektrycznej.
Aby zrealizować cele bezpośrednie realizacji projektu oraz osiągnąć zakładane rezultaty niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań technicznych. W związku z powyższym zaplanowano realizację następujących zadań:

Zadania w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Zadanie 1:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Leśna Droga dz. nr 10-58/96 i 10-58/97 w Mrągowie.
Zadanie wykonane w roku 2016.

Zadanie 2
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka w Mrągowie.
Zadania dotyczące wypełnienia przez aglomerację Mrągowo wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z zakresie przeróbki osadów ściekowych.

Zadanie 3
Budowa instalacji przeznaczonej do tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa.
Zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.

Zadanie 4
Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie.

Zadanie 5
Modernizacja stacji uzdatniania wody dla miasta Mrągowa – Etap II.

Zadanie 6
Budowa instalacji PV o mocy 40 kW zlokalizowanej na działce nr 4-42/12, os. Mazurskie 1A, Mrągowo.

Zadanie 7
Zakup samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią.

Wartość całkowita projektu brutto: 16 275 675,01 zł
Wysokość dofinansowania w formie dotacji z EU: 8 458 869,21 zł

Opis poszczególnych zadań:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Leśna Droga dz. nr 10-58/96 i 10-58/97 w Mrągowie.

W ramach zadania zaplanowano następujące składowe:

budowę sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm – 12,50 m
budowę sieci kanalizacji sanitarnej DN 250 mm – 73,90 m
Zadanie wykonane w roku 2016.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ul. Krótka w Mrągowie.

W ramach zadania zaplanowano następujące składowe:

budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 1 669,6 m,
budowa sieciowej przepompowni ścieków – 1 szt.,
budowa sieci wodociągowej o łącznej długości 0,827 m.
Planowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie przesyłać ścieki w dwóch systemach:

grawitacyjnym,
tłocznym z przepompowniami ścieków.
Sieć grawitacyjna zostanie zbudowana z rur z polichlorku winylu (w tym PVC-U klasy S), Sieć tłoczna zostanie zbudowana z rur polietylenowych (PE). Rurociągi będą wykonywane głównie w wykopach otwartych. Uzbrojeniem projektowanych sieci będą typowe studnie kanalizacyjne z żelbetonu.

Wodociąg zaprojektowano z rur wodociągowych do wody pitnej z PE HD 100 SDR 11 o średnicach od 40 do 160, na ciśnienie robocze 16,0 bar, o połączeniach zgrzewanych doczołowo. Dla zabezpieczenia przeciwpożarowego zaprojektowano budowę na wodociągu hydrantów przeciwpożarowych podziemnych.

Budowa instalacji przeznaczonej do tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa.

W ramach inwestycji zostanie zaprojektowanych i wykonanych 6 bioreaktorów – wolnostojących boksów o wymiarach 8,6 m x 16,3 m w zabudowie szeregowej, wykonanych z betonu zbrojonego, kwasoodpornego. W bioreaktorach będzie zachodził proces intensywnego kompostowania materiału wsadowego wraz z napowietrzaniem oraz I faza dojrzewania. Ponadto planuje się dostawę i montaż zbiornika do magazynowania wody przeciwpożarowej wyposażonego wewnątrz w przewody technologiczne wraz z armaturą. Założono, że zbiornik będzie się charakteryzować minimalną objętością 150 m3, co będzie dodatkowo zweryfikowane na etapie projektowania. Zbiornik będzie zamontowany na fundamencie żelbetowym.

Zadanie obejmuje następujące składowe:

Budowa 6 boksów bioreaktorów kompostujących wraz z dostarczeniem i montażem niezbędnej technologii.
Wykonanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych i elektrycznych.
Budowa układu komunikacji wewnętrznej z betonowych płyt drogowych wraz z podbudową oraz oświetleniem dróg i placów.
Dostawa i montaż zbiornika do celów przeciwpożarowych o minimalnej wydajności 150 m3.
Budowa placu przygotowania kompostu (wykonanie podbudów i nawierzchni) oraz placu dojrzewania kompostu o powierzchni utwardzonej.
Budowa placu manewrowego przy zbiorniku do celów przeciwpożarowych o wymiarach 20 m x 20 m wykonanego z betonowych płyt drogowych wraz z podbudową.

Przebudowa oraz wymiana urządzeń technologicznych głównej przepompowni ścieków PG w Mrągowie.

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącej instalacji do tłoczenia i wstępnego oczyszczania ścieków komunalnych, która znajduje się w pompowni głównej ścieków komunalnych w Mrągowie. Po zakończeniu prac modernizacyjnych w pompowni zainstalowane zostaną urządzenia służące do wstępnego oczyszczania ścieków obejmujące kratę mechaniczną, kratę ręczną jako rozwiązanie awaryjne oraz system dezodoryzacji powietrza usuwanego z pompowni. Skratki po odwodnieniu będą gromadzone w rękawach foliowych umieszczonych w dwukomorowym pojemniku z otwieranym dnem. Transport skratek do stanowiska ich gromadzenia przy użyciu wózka paletowego. Wyładunek skratek przy użyciu wózka masztowego z elektrohydraulicznym napędem podnoszenia. Skratki będą poddawane okresowemu wapnowaniu. Odory emitowane ze ścieków i skratek będą ujmowane w miejscu ich powstawania i kierowane do instalacji dezodoryzacji. Zawartość komory czerpalnej będzie mieszana przy użyciu mieszadła zatapialnego oraz strumieniem tłoczonych ścieków.

Zakres prac obejmuje następujące systemy technologiczne:

System dezodoryzacji powietrza z wykorzystaniem technologii foto-jonizującej. Dla eliminacji odorów, przewiduje się hermetyzację źródeł ich powstawania poprzez przykrycie nowoprojektowanych kanałów i podłączenie do projektowanej instalacji dezodoryzacji.
System separacji skratek z użyciem kraty automatycznej pionowej i obejście remontowe z krata ręczną.
Układ pompowy wraz z instalacjami i armaturą. W pompowni PG zostaną wymienione pompy na agregaty dostosowane do aktualnych warunków eksploatacyjnych. Przewiduje się również wykonanie nowych rurociągów technologicznych.
Układ mieszania zawartości zbiornika retencyjnego. Proces ten będzie realizowany przy użyciu mieszadła zatapialnego. Zakłada się również wykonanie instalacji płuczącej wykorzystującej do mieszania tłoczone ścieki.
Układ awaryjnej pompowni ścieków z awaryjną kratą ręczną. Na potrzeby awaryjnej pompowni ścieków zostanie wykonany obejściowy kolektor ściekowy, który będzie podłączony do istniejącej komory kraty ręcznej szandorowej. Na kanale obejściowym zostaną zabudowane komory – komora kraty ręcznej i komora pompowni awaryjnej PGT. Ścieki z komory pompowni awaryjnej będą tłoczone do instalacji wewnątrz obiektu pompowni głównej (PG), gdzie będzie możliwość pomiaru przepływu i ilości tłoczonych ścieków oraz ich rozdział na jeden z eksploatowanych kolektorów tłocznych.
Instalacja odbioru ścieków z samochodów asenizacyjnych.

Modernizacja stacji uzdatniania wody dla miasta Mrągowa – Etap II.

Praca SUW po modernizacji będzie odbywać się w systemie automatycznym z wykorzystaniem istniejącego programu komputerowego zainstalowanego w dyspozytorni opartego na sterownikach HITACHI:EH-CPU 516, EH-10CH2 i programem wizualizacji SCADA. Woda surowa doprowadzana do stacji będzie kierowana poprzez zmodernizowany kolektor wlotowy na instalacje aeracji, a następnie filtracji. Na kolektorze wlotowym zostanie zainstalowany przepływomierz, pozwalający na określenie rzeczywistej ilości wody wprowadzanej na instalację uzdatniania. Każdy filtr zostanie wyposażony w pomiar ciśnienia przed i za filtrem. Kolektory dystrybucyjne filtrów będą miały zainstalowane przepustnice z napędem pneumatycznym, co pozwoli na zdalne sterowanie pracą filtra. Sterowanie pracą przepustnic będzie realizowane przy pomocy pneumatycznych bloków zaworowych zainstalowanych w lokalnych skrzynkach sterowniczych. Każda przepustnica wyposażona w styki potwierdzające otwarcie / zamknięcie. Przepustnice będą zainstalowane w miejsce zasuw ręcznych. Średnice armatury nie ulegają zmianie. W celu poprawienia procesu odpowietrzania filtrów, zostaną zainstalowane pływakowe zawory odpowietrzająco-napowietrzające oraz dodatkowa przepustnica z napędem pneumatycznym. Na kolektorze odprowadzającym uzdatnioną wodę do zbiorników trenowych przewiduje się montaż przepływomierza pozwalającego na określenie rzeczywistej produkcji wody przez stację SUW. W ramach projektu przewiduje się również pomiar ciśnienia przed filtrami. Pomiary przepływu będą realizowane przy pomoc urządzeń elektromagnetycznych. Ponieważ punkty pomiarowe będą zainstalowane na rurociągach w galerii pod pomostem obsługowych, przewiduje się montaż urządzeń w wersji rozdzielnej. Mierniki ciśnienia filtracji będą zainstalowane na istniejących rurkach pętlicowych razem z manometrami. Przewiduje się również wymianę istniejących urządzeń pomiarowych zainstalowanych na rurociągach zbiorczych w galerii.

Zadanie będzie obejmować:

Modernizację układu płukania filtrów. Dla zwiększenia efektywności płukania złóż filtracyjnych proces zostanie usprawniony poprzez montaż dmuchawy sprężonego powietrza oraz pompy wody do płukania. Na kolektorach dystrybucyjnych filtrów będzie wymieniona armatura, co pozwali na automatyzację pracy stacji.
Modernizację układu sterowania pracą filtrów. W ramach modernizacji, zostaną wymienione wyeksploatowane urządzenia kontrolno–pomiarowe, jak również przewiduje się montaż dodatkowych układów pomiarowych pozwalających na kontrolowanie pracy urządzeń oraz procesu technologicznego.
Zwiększenie wydajności pompowni IIº – wody do sieci, poprzez wymianę istniejącego zestawu hydroforowego.
Hermetyzację systemu odprowadzania wód popłucznych wewnątrz hali
Wymianę armatury zaporowej w komorze rozdziału wody do sieci miejskiej.
Rozbudowę i modernizację systemu zasilania i sterowania, w tym automatyka załączania zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego. W zakresie robót elektrycznych i AKPiA będzie remont instalacji oświetleniowej wewnątrz hali SUW, montaż obwodów remontowych 1 i 3-fazowych oraz adaptacja i rozbudowa systemu sterowania pracą urządzeń technologicznych SUW.

W ramach zadania przewiduje się także:

Automatyzację pomiaru dynamicznego zwierciadła wody w studniach głębinowych ujęcia „Sołtysko”
Automatyzację procesu uzdatniania – filtracji wody
Automatyzację procesu aeracji – napowietrzania wody
Automatyzację procesu płukania filtrów
Opomiarowanie ilości wody wprowadzanej na stację oraz zużywanej w poszczególnych procesach, co pozwoli na optymalizacje procesów technologicznych i oszczędność wody.
Dla zrealizowania w/w elementów konieczne będzie wykonanie następujących prac:

Wykonanie nowego kolektora przyłączeniowego wody surowej przystosowanego do montażu przepływomierza.
Montaż nowych przepustnic z napędem sterowanym wraz z wykonaniem niezbędnych wstawek w miejsce po usuniętych zaworach na kolektorach filtrów;
Wykonanie nowej instalacji sprężonego powietrza do aeracji wody wprowadzanej na układy filtracyjne, wraz z armaturą regulacyjną i aparaturą kontrolną;
Wykonanie instalacji wody do płukania, w tym montaż pompy płuczącej, dmuchawy powietrza i armatury;
Wymiana istniejącego zestawu hydroforowego,
Montaż przepływomierzy na instalacjach tłocznych zestawów hydroforowych;
Montaż urządzeń kontrolno-pomiarowych na stacji SUW oraz w ujęciach wody.

Budowa instalacji PV o mocy 40 kW zlokalizowanej na działce nr 4-42/12, os. Mazurskie 1A, Mrągowo.

Projektowana mikroelektrownia fotowoltaiczna składa się z dwóch niezależnych generatorów fotowoltaicznych o mocach zainstalowanych po 19,875 kWp, umieszczonych na wolnostojącej, naziemnej konstrukcji wsporczej. Łącznie na konstrukcji wsporczej zostanie zamontowanych 150 szt. polikrystalicznych modułów fotowoltaicznych z wbudowanym optymalizatorem mocy o mocy znamionowej 265 W każdy. Łączna moc zainstalowana projektowanej elektrowni będzie wynosiła 39,75 kWp.

Zadanie obejmuje następujący zakres prac:

Adaptacja istniejącej sieci nN 0,4kV, w celu umożliwienia przyłączenia do sieci projektowanej elektrowni fotowoltaicznej.
Montaż modułów fotowoltaicznych na wolnostojącej, naziemnej konstrukcji wsporczej.
Montaż falowników DC/AC wraz z szafkami zabezpieczeniowymi strony stałoprądowej i zmiennoprądowej.
Budowa linii zasilającej wraz z rozdzielnicą pośrednią nN 0,4kV w kierunku projektowanej mikroelektrowni.
Zabudowa zabezpieczeń po stronie stałoprądowej i zmiennoprądowej.
Podłączenie elektrowni do sieci komputerowej Internet i uruchomienie monitoringu on-line stanu pracy elektrowni fotowoltaicznej.
Wykonanie niezbędnych instalacji uziemiających i odgromowych.
Powierzchnia systemu fotowoltaicznego dla planowanej inwestycji wynosi ok. 255 m2 = 0,0255 ha (150 szt. paneli x 1,7 m2). Energia elektryczna wyprodukowana przez mikroelektrownię fotowoltaiczną będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne Stacji Uzdatniania Wody.

Zakup samochodu inspekcyjnego do monitoringu i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z systemem informatycznym do zarządzania siecią.

W ramach zadania przewiduje się zakup:

Samochodu typu furgon wyposażonego oraz dostosowanego do wymogów ruchu drogowego wraz z dedykowaną zabudową podzieloną na dwie części: roboczą oraz studio.

Część robocza będzie wyposażona i dostosowana do montażu wózka z kamerą i bębnem na przewód obejmującą wysuwne miejsce przygotowane do transportu kamery, windą do opuszczania i podnoszenia kamery oraz zbiornikiem na czystą wodę z pompką i pistoletem do czyszczenia kamery.

Część studio będzie wyposażona w stanowisko do monitoringu oraz pracy wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym, półkami oraz blatami.

Cały proces inspekcji – zaczynający się w pojeździe do inspekcji TV, aż po końcowy wynik – może zostać w pełni zautomatyzowany. Operator rejestrujący i opisujący uszkodzenia podczas inspekcji będzie się posługiwał normą EN 13508-2 lub ATV. Dzięki temu uszkodzenia będą porównywalne pomiędzy kolejnymi inspekcjami. W następnym etapie dane z inspekcji wraz z zarejestrowanymi uszkodzeniami, zdjęciami i filmami będą przesyłane na serwer centralny w ZWiK. W systemie nakładane będą warunki brzegowe związane z lokalizacją, uwarunkowaniami lokalnymi, priorytetami. W kolejnym etapie następuje proces automatycznej oceny stanu poszczególnych kanałów na podstawie zadanych kryteriów. W otrzymanym zbiorze można wyróżnić obiekty do natychmiastowej naprawy, jak i obiekty najczęściej zagrożone awariami. Zespół utrzymania sieci w ZWiK otrzyma narzędzie, które w połączeniu z zaplanowanymi przeglądami sieci znacznie przyspieszy i ułatwi prawidłowe ulokowanie awarii, jak również zapobieganie występowaniu awarii.

System informatyczny do zarządzania siecią

System informatyczny do zarządzania siecią zainstalowany na serwerze i sieci lokalnej ZWiK z wbudowaną aktywną mapą sieci oraz możliwością wprowadzania parametrów i atrybutów urządzeń kanalizacyjnych . Program zainstalowany na jednostce komputerowej z monitorem. System informatyczny zbudowany będzie na bazie nowoczesnych komponentów i rozwiązań z dziedziny informatyki wspomagane przez narzędzia GIS. System ma budowę modułową i w zależności od potrzeb można wykorzystywać tylko wybrane jego elementy. System działa w oparciu o relacyjną bazę danych. System posiada dwa główne moduły. Moduł centralny zainstalowany i pracujący w sieci LAN ZWiK i dostępny dla użytkowników z poziomu przeglądarki internetowej. Moduł do inspekcji TV zainstalowany i działający lokalnie na samochodzie inspekcyjnym w postaci aplikacji. Dane z modułu inspekcje TV będą synchronizowane z modułem centralnym systemu po podłączeniu do sieci komputerowej, w której uruchomiony i dostępny jest moduł centralny.