Zarządzenie Nr 2 / 2023

Dyrektora Zarządu Spółki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Mrągowie
z dnia 25 stycznia 2023

Zarządzenie Nr 3/2021

Dyrektora Zarządu Spółki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie
z dnia 09 września 2021 roku

w sprawie ustalenia cennika opłat za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie

§ 1

Ustala się cennik opłat za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie

Cennik usług odpłatnych

9Monitorowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej281,00 zł

Lp. Rodzaj usługi Cena (netto)
1 Roboczogodzina do świadczenia robót odpłatnych wykonywanych jednorazowo na zlecenie (bez wyceny kosztorysowej) 61,70 zł
2 Udrożnienie rurociągów z dojazdem na terenie miasta Mrągowo (godzina pracy z obsługą) 425,00 zł
3 Udrożnienie przykanalików sanitarnych z dojazdem na terenie miasta Mrągowo maszyną wysokociśnieniową UNIJET (godzina pracy z obsługą) 255,00 zł
4 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych samochodem asenizacyjnym na terenie miasta Mrągowo (godz. pracy z obsługą) 390,00 zł
5 Usługi wykonywane koparko-ładowarką JCB (godz. pracy z obsługą) 168,00 zł
6 Usługi wykonywane mini koparko-ładowarką JCB (godz. pracy z obsługą) 103,00 zł
7 Odbiory sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w stanie odkrytym
– odcinek do 50 m
246,00 zł
– każde następne rozpoczęte 50 m 66,00 zł
8 Odbiory końcowe sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
– odcinek do 50 m
406,00 zł
– każde następne rozpoczęte 50 m 93,00 zł
15 Monitorowanie 1mb sieci kanalizacyjnej 5,62 zł

§ 2

Opłaty z § 1 zostaną powiększone o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 15 września 2021 r.