Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejszy regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Mrągowa.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.
§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.1152 z późn. zm.). Pozostałe pojęcia użyte w regulaminie mają znaczenie wskazane w ustawie.
§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi swoją działalność w oparciu o zezwolenie na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Rozdział 2
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresiedostarczania wody i odprowadzania ścieków

Prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

§ 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków ma obowiązek:
1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do:
a) realizacji dostaw wody w ilości co najmniej 0,1 m3/ na mieszkańca/na dobę (36,5 m3/mieszkańca rocznie) i ciśnieniem, nie mniejszym niż 0,05 MPa (0,5 bara) mierzonym u wylotu na zaworze głównym, zainstalowanym na przyłączu wodociągowym,
b) przyjęcia do sieci kanalizacyjnej ścieków od odbiorcy usługi, w ilości co najmniej 0,1 m3/na mieszkańca/na dobę ( 36,5 m3/ mieszkańca rocznie),
c) dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny;
2) zapewnić należytą jakość dostarczanej wody odpowiadającą wymaganiom określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy;
3) dostarczać odbiorcy usług wodę z sieci wodociągowej na podstawie pisemnej umowy, o treści ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą i niniejszym regulaminem;
4) odbierać od odbiorcy usług ścieki na podstawie pisemnej umowy o treści ustalonej według zasad określonych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą i niniejszym regulaminem;
5) wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci oraz uzgadniać przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną;
6) instalować i utrzymywać (na swój koszt) u odbiorcy usług wodomierz główny;
7) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody;
8) prowadzić regularną kontrolę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne;
9) zapewniać należyte warunki odbioru ścieków oraz zapewnić jakość oczyszczonych i odprowadzanych ścieków, w szczególności poprzez regularne prowadzenie kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków, w tym ścieków przemysłowych, oraz przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych;
10) dokonywać napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy będących w jego posiadaniu;
11) zapewniać budowę oraz modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu i posiadanych środków finansowych;
12) informować o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w formie i trybie określonym przepisami ustawy;
13) na pisemny wniosek odbiorcy usług zlecić wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego przez uprawniony do tego podmiot w celu sprawdzenia prawidłowości wskazań i w przypadku stwierdzenia jego wadliwego działania, ponieść koszty ekspertyzy i wymiany.
§ 5. W zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo:
1) przeprowadzania kontroli prawidłowości realizacji robót, zgodnie z warunkami przyłączania do sieci, po wcześniejszym okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia przez pracowników reprezentujących przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
2) przeprowadzania kontroli stanu technicznego przyłącza w czasie jego użytkowania, po wcześniejszym okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia przez pracowników reprezentujących przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
3) wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających wykonanie nowego obiektu, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego.

Prawa i obowiązki odbiorcy usług

§ 6. Odbiorca usług ma obowiązek:
1) korzystać z instalacji wodociągowej w sposób uniemożliwiający występowanie zakłóceń w funkcjonowaniu sieci, a w szczególności eliminować możliwości wystąpienia skażenia wody w sieci, w tym wskutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej lub powrotu ciepłej wody z instalacji
centralnego ogrzewania, jak również utrzymywać urządzenia będące w jego posiadaniu w należytym stanie,
2) korzystać z instalacji kanalizacyjnej w sposób uniemożliwiający występowanie zakłóceń w funkcjonowaniu sieci oraz nie wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych odpadów i substancji wskazanych w art. 9 ust. 2 ustawy, a w przypadku dostarczania ścieków przemysłowych spełniać warunki wskazane w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ustawy;
3) umożliwiać realizację uprawnień przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, o których mowa w art. 7 ustawy;
4) prawidłowo utrzymywać i zabezpieczać wodomierz główny (łącznie z pomieszczeniem przewidzianym do lokalizacji wodomierza głównego), pozostałe wodomierze oraz urządzenie pomiarowe, a także zapewnić łatwy dostęp do tych przyrządów;
5) niezwłocznie zawiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o uszkodzeniu i zaborze wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o uszkodzeniu i zaborze plomb;
6) zawiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o planowanych zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci oraz ilość pobieranej wody i odprowadzanych ścieków, a także przeznaczenie wody;
7) powstrzymywać się od dokonywania jakichkolwiek czynności mogących mieć wpływ na zmianę stanu technicznego urządzeń i przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, bez uzgodnienia tego z tym przedsiębiorstwem, w tym nasadzeń drzew i krzewów oraz zabudowy w pasie terenu, w którym zlokalizowana jest sieć wodociągowa lub kanalizacyjna;
8) zawiadamiać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o posiadanych własnych ujęciach wody w celu umożliwienia prawidłowego obliczenia należności z tytułu odprowadzania ścieków;
§ 7. Odbiorca usług ma prawo do:
1) pobierania wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości;
2) nieprzerwanego odprowadzania ścieków;
3) bezpłatnego korzystania z zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody, wskazanych w Rozdziale 8;
4) zgłaszania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu reklamacji, o których mowa w Rozdziale 9.

Rozdział 3
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 8. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.
2. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po złożeniu przez niego wniosku o zawarcie umowy. Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie i na stronie internetowej wzór wniosku o zawarcie umowy.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez odbiorców usług dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów.
5. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, odbiorcy usług będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy w terminach i zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 683).

Rozdział 4
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 9. 1. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków stanowi aktualna taryfa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także ilość wody dostarczonej do nieruchomości i odpowiednio ilość odprowadzonych ścieków określona
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki przyłączenia do sieci i przekazuje je wnioskodawcy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
4. Warunki, o których mowa w ust. 3, określają co najmniej:
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości,
3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,
4) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza,
5) okres ważności wydanych warunków przyłączenia, który nie może być krótszy niż 2 lata.

Rozdział 6
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 11. Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym dokumentacji technicznej.
§ 12. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o ile istnieją techniczne możliwości świadczenia usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 10, wydaje warunki przyłączenia nieruchomości do sieci.
§ 13. 1. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych:
a) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE o średnicy od 32 mm do 110 mm;
b) w miejscu włączenia do sieci wmontować zasuwę odcinającą, a obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną;
c) uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienie przewodów w gruncie należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą;
d) przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne należy wykonać z rur PCV o średnicy od 160 mm do 200 mm;
e) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą przydomowych przepompowni ścieków.
2. Przy projektowaniu przyłącza należy uwzględnić:
a) prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą;
b) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem spadku w kierunku spływu;
c) dojazd i dostęp do studni wodomierzowej lub pomieszczenia, w którym zamontowany jest wodomierz oraz studni rewizyjnej na przyłączu kanalizacyjnym.
§ 14. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmówi przyłączenia nieruchomości do sieci, jest ono obowiązane przesłać podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie do sieci, pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem.

Rozdział 7
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

§ 15.1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia oraz uzgodnioną dokumentacją techniczną.
2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia odbiorcy, złożonego w przedsiębiorstwie z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
3. Odbiór prac ulegających zakryciu (zasypaniu), w tym częściowemu zakryciu (zasypaniu), podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).
4. Przed zasypaniem podmiot przyłączany zobowiązany jest wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w przepisach wykonawczych do art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, poz. 1529 oraz Dz. U. z 2018 r., poz. 12), w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarczy do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

Rozdział 8
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 16. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej wody, przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne ma obowiązek:
1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,
2) zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 12 godzin oraz poinformowania odbiorców usług o lokalizacji takich punktów, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób,
3) o ile jest to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,
4) poinformować odpowiednie gminne dyżurne służby, wskazując przewidywany czas przywrócenia ciągłości świadczonych usług.
§ 17. 1. O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną przerwą w świadczeniu usług.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, podając jednocześnie informacje o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru.
§ 18. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadku, gdy jakość wprowadzanych do sieci ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w ustawie i w wydanych do niej przepisach wykonawczych. Postanowienie to nie narusza innych uprawnień przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikających z ustawy.

Rozdział 9
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 19. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za obsługę odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci, w tym informowanie ich o obowiązujących przepisach oraz wynikających z nich prawach i obowiązkach, a także przyjmowania reklamacji, jak również o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawiania dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów.
§ 20. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby informacje zawierające co najmniej:
1) wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z odbiorcami usług oraz podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji,
2) dane umożliwiające kontakt,
3) godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji, były udostępnione w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz na jego stronie internetowej.
§ 21. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie internetowej udostępnione były następujące:
1) dokumenty w aktualnym brzmieniu:
a) taryfa,
b) niniejszy regulamin,
c) tekst jednolity ustawy (w przypadku braku tekstu jednolitego – tekst ujednolicony) wraz z aktami wykonawczymi,
2) informacje dotyczące:
a) szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów,
b) procedury reklamacyjnej,
c) sposobu rozstrzygania, zgodnie z ustawą, spraw spornych w przedmiocie:
– odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
– odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości, osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
§ 22. 1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do przedsiębiorcy wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług, w tym w szczególności wysokości opłat za takie usługi.
2. Reklamacje powinny zawierać:
1) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,
2) przedmiot reklamacji,
3) uzasadnienie,
4) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji i sposobie rozstrzygania zgodnie z ustawą, spraw spornych w terminie 30 dni od daty jej wpływu w formie pisemnej, chyba że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu.

Rozdział 10
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 23. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na mocy umowy zawieranej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne a miastem Mrągowo.
§ 24. Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z sieci przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego posiadają wyłącznie jednostki straży pożarnej.
§ 25. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem miejsca i daty poboru określa pisemna informacja składana przez komendanta straży pożarnej miastu Mrągowo, która stanowi podstawę do rozliczeń za pobraną wodę pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a miastem Mrągowo.

Rozdział 11
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 26. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 27. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr LII/1/02 Rady Miejskiej w Mrągowie z
dnia 12 września 2002 roku, w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR XLIV/339/21 RADY GMINY MRĄGOWO z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mrągowo
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r.,
poz.1372) oraz art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r.poz.2028 z póź. zm.) po zaopiniowaniu przez organ regulacyjny.
Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mrągowo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/88/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Szarek
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 25 listopada 2021 r. Poz. 4522
Załącznik do uchwały Nr XLIV/339/21 Rady Gminy Mrągowo z dnia 27 października 2021 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MRĄGOWO

Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Niniejszy regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mrągowo.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.
§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „Ustawie” rozumie się przez to ustawę z dnia7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie, jakie nadają im akty prawa wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody zobowiązane jest zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do dostarczenia odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w ilości nie mniejszej niż 0,1 metra sześciennego na mieszkańca na dobę i nie
mniejszej niż 36,5 metra sześciennego na mieszkańca na rok, pod ciśnieniem dyspozycyjnym od 0,05 MPa do 0,6 MPa, mierzonego na wylocie zaworu głównego za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu
wodociągowym,
§ 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie odbioru ścieków zobowiązane jest zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do przyjęcia od odbiorcy usług ścieków w ilości nie mniejszej niż 0,1 metra sześciennego na mieszkańca na dobę i nie mniejszej niż 36,5 metra sześciennego na mieszkańca na rok.
§ 5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:
1) zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi odpowiadającej wymaganiom określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy,
2) wydawać warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i warunkujące prawidłowe funkcjonowanie systemów będących w eksploatacji przedsiębiorstwa,
3) zapewnić spełnienie wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych, określonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
4) prowadzić regularną kontrolę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne.

Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług
§ 6. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.
2. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po złożeniu przez niego wniosku o zawarcie umowy. Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie i na stronie internetowej wzór wniosku o zawarcie umowy.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 4522
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez odbiorców usług dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie
umów.
5. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, odbiorcy usług będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy w terminach i zasadach określonych
w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach
§ 7. 1. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków stanowi aktualna taryfa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także ilość wody dostarczonej do nieruchomości i odpowiednio ilość odprowadzonych ścieków określona zgodnie z art. 27 Ustawy.
2. W razie braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w przepisach wykonawczych do art. 27 ust. 3 Ustawy.
3. Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określone w umowie.

Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci
§ 8.1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego wniosek o wydanie warunków przyłączenia.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, poza informacjami, o których mowa w art. 19a ust. 4 Ustawy może
zawierać:
1) numer telefonu,
2) adres poczty elektronicznej,
3) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
4) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków,
5) w przypadku wystąpienia w imieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie przez pełnomocnika –
pisemne upoważnienie wnioskodawcy dla pełnomocnika.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji terminu rozpoznania wniosku, o którym mowa w ust. 1 i wydaje bądź odmawia wydania warunków przyłączenia, w terminach określonych w Ustawie.
4. Warunki, o których mowa w ust. 3, określają co najmniej:
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego,
2) wymagania i parametry wynikające z możliwości technicznych prowadzenia usługi dostawy wody
i odprowadzania ścieków, oraz obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych,
3) okres ważności wydanych warunków przyłączenia,
4) załącznik graficzny.
5. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmówi przyłączenia nieruchomości do sieci jest
ono obowiązane przesłać podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie do sieci pisemną odmowę wraz
z uzasadnieniem w terminie określonym w Ustawie. W takim wypadku przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne nie wydaje warunków przyłączenia do sieci.

Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych
§ 9. 1. Dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest uzależniony od:
1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 4522 wodociągowo-kanalizacyjnego,
2) możliwości technicznych urządzeń, o których mowa w pkt 1), wynikających z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczania ścieków,
3) możliwości zachowania minimalnego poziomu świadczonych usług dla wcześniej podłączonych odbiorców,
4) posiadania tytułu prawnego do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej, o ile spełnione są przesłanki określone w ust. 1.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza
§ 10. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, przed rozpoczęciem budowy przedkłada przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu plan sytuacyjny, sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej, celem sprawdzenia, czy uwzględnia warunki przyłączenia do sieci.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac
z wydanymi warunkami przyłączenia oraz przepisami prawa budowlanego. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci.
3. Odbioru przyłącza dokonuje się przed zasypaniem przyłącza. Odbiór elementów robót ulegających częściowemu zakryciu (zasypaniu) podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).
4. Podmiot przyłączany wykonuje inwentaryzację geodezyjną zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego następuje montaż wodomierza lub urządzenia pomiarowego i zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków
§ 11. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:
1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,
2) zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 12 godzin oraz poinformowania odbiorców usług o lokalizacji takich punktów, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób,
3) o ile jest to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,
4) poinformować odpowiednie gminne dyżurne służby, wskazując przewidywany czas przywrócenia ciągłości świadczonych usług.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 4522

Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków
§ 12. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za obsługę odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci, w tym informowanie ich o obowiązujących przepisach oraz wynikających z nich prawach i obowiązkach,
a także przyjmowania reklamacji, jak również o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów.
§ 13. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby informacje zawierające co najmniej:
1) wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z odbiorcami usług oraz podmiotami
ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji,
2) dane umożliwiające kontakt,
3) godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji
– były udostępnione w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz na jego stronie
internetowej.
§ 14. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie
internetowej udostępnione były:
1) dokumenty w aktualnym brzmieniu:
a) taryfa,
b) niniejszy regulamin,
2) informacje dotyczące:
a) szczegółowych warunków zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów,
b) procedury reklamacyjnej,
c) sposobu rozstrzygania, zgodnie z Ustawą, spraw spornych w przedmiocie:
– odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
– odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości, osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
§ 15. 1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług w tym, w szczególności wysokości opłat za takie usługi.
2. Reklamacja może zawierać:
1) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,
2) przedmiot reklamacji,
3) uzasadnienie,
4) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji i sposobie rozstrzygania zgodnie z Ustawą, spraw spornych w terminie 30 dni od daty jej wpływu.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
§ 16. 1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa w
wodociągowo – kanalizacyjnego przez podmioty uprawnione dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym, z sieci istniejących hydrantów na terenie Gminy
Mrągowo.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 4522
2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są jednostki straży pożarnej.
3. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów jej poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostki straży pożarnej po każdorazowym pobraniu wody z sieci.