Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XLVI/3/2021 RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE
z dnia  29 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Mrągowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), po zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Mrągowo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Mrągowo wraz z opinią organu regulacyjnego przekazuje się Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/1/2019 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Mrągowa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Nikonor

Załącznik
do uchwały Nr XLV/3/2021
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 29 grudnia 2021r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY MIASTO MRĄGOWO

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejszy regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Mrągowo.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.
§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „Ustawie” rozumie się przez to ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawa wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody zobowiązane jest zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do dostarczenia odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w ilości nie mniejszej niż 0,1 metra sześciennego na mieszkańca na dobę i nie mniejszej niż 36,5 metra sześciennego na mieszkańca na rok, pod ciśnieniem dyspozycyjnym od 0,05 MPa do 0,6 MPa, mierzonego na wylocie zaworu głównego za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym,
§ 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie odbioru ścieków zobowiązane jest zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do przyjęcia od odbiorcy usług ścieków w ilości nie mniejszej niż 0,1 metra sześciennego na mieszkańca na dobę i nie mniejszej niż 36,5 metra sześciennego na mieszkańca na rok.
§ 5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:
1) zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi odpowiadającej wymaganiom określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy,
2) wydawać warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów i warunkujące prawidłowe funkcjonowanie systemów będących w eksploatacji przedsiębiorstwa,
3) zapewnić spełnienie wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych, określonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
4) prowadzić regularną kontrolę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne.

Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 6. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.
2. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po złożeniu przez niego wniosku o zawarcie umowy. Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie i na stronie internetowej wzór wniosku o zawarcie umowy.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez odbiorców usług dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów.
5. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, odbiorcy usług będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy w terminach i zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 7. 1. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków stanowi aktualna taryfa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także ilość wody dostarczonej do nieruchomości i odpowiednio ilość odprowadzonych ścieków określona zgodnie z art. 27 Ustawy.
2. W razie braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w przepisach wykonawczych do art. 27 ust. 3 Ustawy.
3. Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określone w umowie.

Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci

§ 8.1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego wniosek o wydanie warunków przyłączenia.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, poza informacjami, o których mowa w art. 19a ust. 4 Ustawy może zawierać:
1) numer telefonu,
2) adres poczty elektronicznej,
3) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
4) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków,
5) w przypadku wystąpienia w imieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie przez pełnomocnika – pisemne upoważnienie wnioskodawcy dla pełnomocnika.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji terminu rozpoznania wniosku, o którym mowa w ust. 1 i wydaje bądź odmawia wydania warunków przyłączenia, w terminach określonych w Ustawie.
4. Warunki, o których mowa w ust. 3, określają:
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
2) wymagania i parametry wynikające z możliwości technicznych prowadzenia usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków, oraz obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych,
3) okres ważności wydanych warunków przyłączenia,
4) załącznik graficzny.
5. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmówi przyłączenia nieruchomości do sieci jest ono obowiązane przesłać podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie do sieci pisemną odmowę wraz z uzasadnieniem w terminie określonym w Ustawie. W takim wypadku przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne nie wydaje warunków przyłączenia do sieci.

Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 9. (uchylony).
§ 10.1. Dostęp do usług uwarunkowany jest technicznymi możliwościami istniejących urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych takimi jak: przepustowość, zdolność produkcyjna, lokalizacja nieruchomości względem urządzeń, stan techniczny urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Warunki techniczne zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków bytowych i/lub odprowadzenia ścieków przemysłowych świadczonych przez Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne uzależnione są od rodzaju zabudowy obiektu budowlanego na terenie nieruchomości, który ma być przyłączony do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.
§ 11. Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci z Przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
§ 12.1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki przyłączenia nieruchomości podmiotu ubiegającego się o podłączenie do sieci:
1) jeśli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków lub
2) jeśli wskutek przyłączenia warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie pogorszą się do tego stopnia, że niemożliwe będzie zachowanie minimalnego poziomu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych:
a) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE o średnicy od 32 mm do 110 mm;
b) w miejscu włączenia do sieci wmontować zasuwę odcinającą, a obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną;
c) uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienie przewodów w gruncie należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą;
d) przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne należy wykonać z rur PCV o średnicy od 160 mm do 200 mm;
e) przy urządzeniach zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą przydomowych przepompowni ścieków.
3. Przy projektowaniu przyłącza należy uwzględnić:
a) prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą;
b) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem spadku w kierunku spływu;
c) dojazd i dostęp do studni wodomierzowej lub pomieszczenia, w którym zamontowany jest wodomierz oraz studni rewizyjnej na przyłączu kanalizacyjnym.
4. W przypadku niewystąpienia przynajmniej jednej z przesłanek o których mowa w ust. 1, Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w § 8, pisemnie informuje podmiot ubiegający się o podłączenie o braku możliwości wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej wskazując powody, które uniemożliwiają podłączenie.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

§ 13. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, przed rozpoczęciem budowy przedkłada
przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu plan sytuacyjny, sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej, celem sprawdzenia, czy uwzględnia warunki przyłączenia do sieci.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia oraz przepisami prawa budowlanego. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci.
3. Odbioru przyłącza dokonuje się przed zasypaniem przyłącza. Odbiór elementów robót ulegających częściowemu zakryciu (zasypaniu) podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).
4. Podmiot przyłączany wykonuje inwentaryzację geodezyjną zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego następuje montaż wodomierza lub urządzenia pomiarowego i zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 14. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:
1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,
2) zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 12 godzin oraz poinformowania odbiorców usług o lokalizacji takich punktów, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób,
3) o ile jest to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,
4) poinformować odpowiednie gminne dyżurne służby, wskazując przewidywany czas przywrócenia ciągłości świadczonych usług.

Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 15. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za obsługę odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci, w tym informowanie ich o obowiązujących przepisach oraz wynikających z nich prawach i obowiązkach, a także przyjmowania reklamacji, jak również o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów.
§ 16. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby informacje zawierające co najmniej:
1) wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z odbiorcami usług oraz podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji,
2) dane umożliwiające kontakt,
3) godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji
– były udostępnione w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz na jego stronie internetowej.
§ 17. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie internetowej udostępnione były:
1) (uchylony).
2) informacje dotyczące:
a) szczegółowych warunków zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów,
b) procedury reklamacyjnej,
c) sposobu rozstrzygania, zgodnie z Ustawą, spraw spornych w przedmiocie:
– odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
– odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości, osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
§ 18. 1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług w tym, w szczególności wysokości opłat za takie usługi.
2. Reklamacja może zawierać:
1) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,
2) przedmiot reklamacji,
3) uzasadnienie,
4) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji i sposobie rozstrzygania zgodnie z Ustawą, spraw spornych w terminie 30 dni od daty jej wpływu.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 19. 1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa w wodociągowo – kanalizacyjnego przez podmioty uprawnione dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym, z sieci istniejących hydrantów na terenie Gminy Miasto Mrągowo.
2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego są jednostki straży pożarnej.
3. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów jej poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostki straży pożarnej po każdorazowym pobraniu wody z sieci.

UCHWAŁA NR XLIV/339/21 RADY GMINY MRĄGOWO z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mrągowo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1372) oraz art.19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r.poz.2028 z póź. zm.) po zaopiniowaniu przez organ regulacyjny. Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mrągowo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/88/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Szarek

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 25 listopada 2021 r. Poz. 4522
Załącznik do uchwały Nr XLIV/339/21 Rady Gminy Mrągowo z dnia 27 października 2021 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MRĄGOWO

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejszy regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mrągowo.
2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.
§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „Ustawie” rozumie się przez to ustawę z dnia7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie, jakie nadają im akty prawa wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

§ 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody zobowiązane jest zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do dostarczenia odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w ilości nie mniejszej niż 0,1 metra sześciennego na mieszkańca na dobę i nie
mniejszej niż 36,5 metra sześciennego na mieszkańca na rok, pod ciśnieniem dyspozycyjnym od 0,05 MPa do 0,6 MPa, mierzonego na wylocie zaworu głównego za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu
wodociągowym,
§ 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie odbioru ścieków zobowiązane jest zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do przyjęcia od odbiorcy usług ścieków w ilości nie mniejszej niż 0,1 metra sześciennego na mieszkańca na dobę i nie mniejszej niż 36,5 metra sześciennego na mieszkańca na rok.
§ 5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:
1) zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi odpowiadającej wymaganiom określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ustawy,
2) wydawać warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i warunkujące prawidłowe funkcjonowanie systemów będących w eksploatacji przedsiębiorstwa,
3) zapewnić spełnienie wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych, określonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
4) prowadzić regularną kontrolę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne.

Rozdział 3.
Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 6. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.
2. Podpisanie umowy z odbiorcą usług następuje po złożeniu przez niego wniosku o zawarcie umowy. Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia w swojej siedzibie i na stronie internetowej wzór wniosku o zawarcie umowy.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 4522
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia zainteresowanym podmiotom informacje o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia przez odbiorców usług dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie
umów.
5. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, odbiorcy usług będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy w terminach i zasadach określonych
w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 7. 1. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków stanowi aktualna taryfa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także ilość wody dostarczonej do nieruchomości i odpowiednio ilość odprowadzonych ścieków określona zgodnie z art. 27 Ustawy.
2. W razie braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w przepisach wykonawczych do art. 27 ust. 3 Ustawy.
3. Okresy rozliczeniowe obowiązujące odbiorców usług są określone w umowie.

Rozdział 5.
Warunki przyłączania do sieci

§ 8.1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego wniosek o wydanie warunków przyłączenia.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, poza informacjami, o których mowa w art. 19a ust. 4 Ustawy może
zawierać:
1) numer telefonu,
2) adres poczty elektronicznej,
3) wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
4) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków,
5) w przypadku wystąpienia w imieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie przez pełnomocnika –
pisemne upoważnienie wnioskodawcy dla pełnomocnika.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji terminu rozpoznania wniosku, o którym mowa w ust. 1 i wydaje bądź odmawia wydania warunków przyłączenia, w terminach określonych w Ustawie.
4. Warunki, o których mowa w ust. 3, określają co najmniej:
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego,
2) wymagania i parametry wynikające z możliwości technicznych prowadzenia usługi dostawy wody
i odprowadzania ścieków, oraz obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych,
3) okres ważności wydanych warunków przyłączenia,
4) załącznik graficzny.
5. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmówi przyłączenia nieruchomości do sieci jest
ono obowiązane przesłać podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie do sieci pisemną odmowę wraz
z uzasadnieniem w terminie określonym w Ustawie. W takim wypadku przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne nie wydaje warunków przyłączenia do sieci.

Rozdział 6.
Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 9. 1. Dostęp do usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest uzależniony od:
1) istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 4522 wodociągowo-kanalizacyjnego,
2) możliwości technicznych urządzeń, o których mowa w pkt 1), wynikających z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczania ścieków,
3) możliwości zachowania minimalnego poziomu świadczonych usług dla wcześniej podłączonych odbiorców,
4) posiadania tytułu prawnego do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej, o ile spełnione są przesłanki określone w ust. 1.

Rozdział 7.
Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

§ 10. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci, przed rozpoczęciem budowy przedkłada przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu plan sytuacyjny, sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej, celem sprawdzenia, czy uwzględnia warunki przyłączenia do sieci.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac
z wydanymi warunkami przyłączenia oraz przepisami prawa budowlanego. Przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci.
3. Odbioru przyłącza dokonuje się przed zasypaniem przyłącza. Odbiór elementów robót ulegających częściowemu zakryciu (zasypaniu) podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).
4. Podmiot przyłączany wykonuje inwentaryzację geodezyjną zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego następuje montaż wodomierza lub urządzenia pomiarowego i zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 11. W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne usług oraz odpowiednich parametrów dostarczanej przez nie wody, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:
1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,
2) zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody przekraczających 12 godzin oraz poinformowania odbiorców usług o lokalizacji takich punktów, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób,
3) o ile jest to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody,
4) poinformować odpowiednie gminne dyżurne służby, wskazując przewidywany czas przywrócenia ciągłości świadczonych usług.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 4522

Rozdział 9.
Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 12. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za obsługę odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci, w tym informowanie ich o obowiązujących przepisach oraz wynikających z nich prawach i obowiązkach,
a także przyjmowania reklamacji, jak również o szczegółowych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów.
§ 13. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby informacje zawierające co najmniej:
1) wskazanie komórki organizacyjnej upoważnionej do kontaktów z odbiorcami usług oraz podmiotami
ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji,
2) dane umożliwiające kontakt,
3) godziny przyjmowania reklamacji oraz udzielania informacji
– były udostępnione w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz na jego stronie
internetowej.
§ 14. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie
internetowej udostępnione były:
1) dokumenty w aktualnym brzmieniu:
a) taryfa,
b) niniejszy regulamin,
2) informacje dotyczące:
a) szczegółowych warunków zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów,
b) procedury reklamacyjnej,
c) sposobu rozstrzygania, zgodnie z Ustawą, spraw spornych w przedmiocie:
– odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
– odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości, osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
§ 15. 1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług w tym, w szczególności wysokości opłat za takie usługi.
2. Reklamacja może zawierać:
1) imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,
2) przedmiot reklamacji,
3) uzasadnienie,
4) informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji i sposobie rozstrzygania zgodnie z Ustawą, spraw spornych w terminie 30 dni od daty jej wpływu.

Rozdział 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 16. 1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa w
wodociągowo – kanalizacyjnego przez podmioty uprawnione dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym, z sieci istniejących hydrantów na terenie Gminy
Mrągowo.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 4522
2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są jednostki straży pożarnej.
3. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów jej poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostki straży pożarnej po każdorazowym pobraniu wody z sieci.

Archiwalny REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MRĄGOWO