Aktualne taryfy i opłaty:

Miasta Mrągowo

obowiązują od 28.02.2023

Wysokość ceny za 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, netto):

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę
Lp. taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
1 Grupa W1 – cena wody (zł/m3) 3,44 3,49 3,52
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./1 m-c): 10,90 10,90 10,90
2 Grupa W2 – cena wody (zł/m3) 3,44 3,49 3,52
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./2 m-c): 21,30 21,30 21,30
3 Grupa W3 – cena wody (zł/m3) 3,49 3,53 3,55
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./1 m-c): 10,90 10,90 10,90
4 Grupa W4 – cena wody (zł/m3) 3,49 3,54 3,57
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./1 m-c): 43,60 43,60 43,60

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2) i 6) Rozporządzenia w sprawie określania taryf.

Wysokość ceny za 1 m3 ścieków pobranych z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, netto):

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków
Lp. Taryfowa grupa usług odbiorców Rodzaj cen
i stawek opłat
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
1 Grupa K1 -cena ścieków (zł/m3) 7,66 7,68 7,75
2 Grupa K2 -cena ścieków (zł/m3) 7,67 7,69 7,78

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2) i 6) Rozporządzenia w sprawie określania taryf.

Taryfowe grupy odbiorców usług

W przedsiębiorstwie dokonano podziału odbiorców usług na następujące grupy odbiorców:

a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono cztery taryfowe grupy odbiorców usług:

Taryfowa grupa odbiorców Opis grup taryfowych
Grupa W1 Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno- bytowe rozliczani wg wskazań wodomierza głównego w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W2 Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług pobierający wodę na cele socjalno- bytowe, rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W3 Pozostali odbiorcy nie ujęci w Grupie W1 i W2, rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, w 2- miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa W4 Gmina Miejska Mrągowo, woda pobrana na cele określone w art. 22 ustawy, rozliczana na podstawie ilości wody pobranej określanej zgodnie z zawartą umową, w okresie kwartalnym.

b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług:

Taryfowa grupa odbiorców Opis grup taryfowych
Grupa K1 Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług odprowadzający ścieki, rozliczani na postawie odczytów wodomierza głównego.
Grupa K2 Pozostali odbiorcy – odbiorcy odprowadzający ścieki nie ujęci w grupie K1, rozliczani na postawie odczytów wodomierza głównego lub na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego.

Taryfa zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Białymstoku, z dnia 02 lutego 2023 r., znak: BI.RZT.70.74.2022, w sprawie skrócenia okresu obowiązywania taryfy zatwierdzonej decyzją z dnia 10 maja 2021 r. znak: BI.RZT.70.130.2021 oraz zatwierdzenia nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Mrągowo na okres 3 lat.

Taryfa wchodzi w życie z dniem 28.02.2023 r.

Gminy Mrągowo

obowiązują od 21.11.2023

Wysokość ceny za 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, netto):

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę
Lp. taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
1 Grupa 1 – cena wody (zł/m3) 3,81 3,98 4,00
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./1 m-c): 6,44 6,44 6,44
2 Grupa 2 – cena wody (zł/m3) 3,81 3,98 4,00
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./2 m-c): 11,59 11,59 11,59
3 Grupa 3 – cena wody (zł/m3) 3,84 4,01 4,03
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./1 m-c): 6,44 6,44 6,44
4 Grupa 4 – cena wody (zł/m3) 3,84 4,02 4,03
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./1 m-c): 6,44 6,44 6,44

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2) i 6) Rozporządzenia w sprawie określania taryf.

Wysokość ceny za 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków oraz opłat stałych na okres 3 lat (w złotych, netto):

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków
Lp. taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy
1 Grupa 1 – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 10,36 10,48 10,51
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./1 m-c): 6,44 6,44 6,44
2 Grupa 2 – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 10,36 10,48 10,51
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./2 m-c): 11,59 11,59 11,59
3 Grupa 3 – cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 10,36 10,48 10,51
– stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./1 m-c): 6,44 6,44 6,44

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z par. 2, pkt 1), 2) i 6) Rozporządzenia w sprawie określania taryf.

Taryfowe grupy odbiorców usług

W przedsiębiorstwie dokonano podziału odbiorców usług na następujące grupy odbiorców:

a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono cztery taryfowe grupy odbiorców usług:

Taryfowa grupa odbiorców Opis grup taryfowych
Grupa 1 Gospodarstwa domowe (budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa 2 Gospodarstwa domowe -(budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa 3 Odbiorcy usługowi, handel, przemysł, instytucje użyteczności publicznej rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego oraz na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa 4 Gmina na cele określone w art.22 ustawy, rozliczana na podstawie ilości wody pobranej określonej zgodnie z zawartą umową, w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców usług:

Taryfowa grupa odbiorców Opis grup taryfowych
Grupa 1 Gospodarstwa domowe (budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), dla których ilość ścieków równa jest ilości pobranej wody, rozliczani w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa 2 Gospodarstwa domowe (budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne), dla których ilość ścieków równa jest ilości pobranej wody, rozliczani w 2-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Grupa 3 Odbiorcy usługowi, handel, przemysł, instytucje użyteczności publicznej dla których ilość ścieków równa jest ilości pobranej wody lub na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego.

Taryfa zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Białymstoku, z dnia 31 października 2023 r., znak: BI.RZT.70.51.2023, w sprawie skrócenia okresu obowiązywania taryfy zatwierdzonej decyzją z dnia 12 maja 2021 r. znak: BI.RZT.70.131.2021 oraz zatwierdzenia nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mrągowo na okres 3 lat

Taryfa wchodzi w życie z dniem 21.11.2023 r.

Taryfy archiwalne

2022

Gminy Mrągowo

obowiązują od 10.06.2021

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Grupa 1 cena wody (zł/m3) 3,40 3,49 3,52
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 7,82 8,01 8,08

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków:

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków (netto)
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Grupa 1 Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 9,17 9,30 9,30
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Taryfa została zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie art. 24b ust 1 , 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj.Dz. U.. z  2020 r., poz. 2028, zwanej dalej „uzzwoś”), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm., zwanej dalej „Kpa”), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie z dnia 13 lutego 2021 r.

Taryfa obowiązuje na okres 3 lat.

Pełna treść taryfy znajduje się na BIP.

Taryfa obowiązuje od dnia 10.06.2021 roku

2021

Miasta Mrągowo

obowiązują od 05.06.2021

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Grupa 1 cena wody (zł/m3) 2,97 2,98 3,00
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 8,70 8,72 8,72

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków:

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków (netto)
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Grupa 1 Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,36 6,55 6,55
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Taryfa została zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie art. 24b ust 1 , 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj.Dz. U.. z  2020 r., poz. 2028, zwanej dalej „uzzwoś”), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm., zwanej dalej „Kpa”), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie z dnia 13 lutego 2021 r.

Taryfa obowiązuje na okres 3 lat.

Pełna treść taryfy znajduje się na BIP.

Taryfa obowiązuje od dnia 05.06.2021 roku

2020

Gminy Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 3,40 zł m3
Ścieki 9,17 zł m3
Opłata abonamentowa 7,82 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,97 zł m3
Ścieki 6,36 zł m3
Opłata abonamentowa 8,70 zł na odbiorcę / m-c

2019

Gminy Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 3,34 zł m3
Ścieki 8,35 zł m3
Opłata abonamentowa 7,61 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,73 zł m3
Ścieki 5,85 zł m3
Opłata abonamentowa 7,93 zł na odbiorcę / m-c

2018

Gminy Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 3,23 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 7,75 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 6,63 zł m3
Opłata abonamentowa 7,30 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,58 zł m3
Ścieki 5,43 zł m3
Opłata abonamentowa 7,58 zł na odbiorcę / m-c

2017

Gminy Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 3,10 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 7,27 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 6,22 zł m3
Opłata abonamentowa 6,96 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,44 zł m3
Ścieki 5,31 zł m3
Opłata abonamentowa 7,23 zł na odbiorcę / m-c

2016

Gminy Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 3,10 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 7,27 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 6,22 zł m3
Opłata abonamentowa 6,96 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,44 zł m3
Ścieki 5,31 zł m3
Opłata abonamentowa 7,23 zł na odbiorcę / m-c

2015

Gminy Mrągowo

Gmina Mrągowo Cena (brutto) Jednostka miary
Woda 3,01 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 6,97 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 5,92 zł m3
Opłata abonamentowa 6,83 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Miasto Mrągowo Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,40 zł m3
Ścieki 5,10 zł m3
Opłata abonamentowa 7,14 zł na odbiorcę / m-c

2014

Gminy Mrągowo

Gmina Mrągowo Cena (brutto) Jednostka miary
Woda 2,96 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 6,23 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 5,39 zł m3
Opłata abonamentowa 6,73 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Miasto Mrągowo Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,37 zł m3
Ścieki 4,68 zł m3
Opłata abonamentowa 7,07 zł na odbiorcę / m-c

2013

Gminy Mrągowo

Gmina Mrągowo Cena (brutto) Jednostka miary
Woda 2,86 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 5,92 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 5,12 zł m3
Opłata abonamentowa 6,39 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Miasto Mrągowo Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,28 zł m3
Ścieki 4,36 zł m3
Opłata abonamentowa 6,93 zł na odbiorcę / m-c

2012

Gminy Mrągowo

Gmina Mrągowo Cena (brutto) Jednostka miary
Woda 2,80 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 5,72 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 4,94 zł m3
Opłata abonamentowa 6,19 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Miasto Mrągowo Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,21 zł m3
Ścieki 4,21 zł m3
Opłata abonamentowa 6,58 zł na odbiorcę / m-c

2011

Gminy Mrągowo

Gmina Mrągowo Cena (brutto) Jednostka miary
Woda 2,51 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 4,74 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 3,96 zł m3
Opłata abonamentowa 5,94 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Miasto Mrągowo Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 1,98 zł m3
Ścieki 3,66 zł m3
Opłata abonamentowa 6,25 zł na odbiorcę / m-c

2010

Gminy Mrągowo

Gmina Mrągowo Cena (brutto) Jednostka miary
Woda 2,46 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 4,59 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 3,82 zł m3
Opłata abonamentowa 4,28 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Miasto Mrągowo Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 1,75 zł m3
Ścieki 3,53 zł m3
Opłata abonamentowa 6,00 zł na odbiorcę / m-c