Historia mrągowskich wodociągów sięga początku XX wieku, kiedy to w latach 1903-1905 zrealizowany został projekt brytyjskiego inżyniera Davida Grove’a – budowy kompleksowego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w mieście Sensburg, bo taką nazwę nosiło wówczas Mrągowo.

W obecnej formie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. funkcjonuje od roku 1996. Jednostka w miarę rosnących potrzeb mieszkańców, dotyczących zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków, została wyodrębniona jako samodzielna spółka miejska z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. ZWiK Spółka z o.o. zarządza przeszło 50-cio milionowym majątkiem. Zatrudnia 58 wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy czuwają nad niezawodnym funkcjonowaniem systemu wodociągowego i kanalizacyjnego Miasta i Gminy Mrągowo, niezwłocznie usuwają wszelkie awarie.

Aktualnie Mrągowo posiada pełną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, blisko 100% mieszkańców ma możliwość poboru wody z sieci wodociągowej i odprowadzania ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Woda zasilająca system wodociągowy miasta pozyskiwana jest pompowo z 6 studni głębinowych o łącznej wydajności 425 m3/h, zgrupowanych w rejonie jeziora Sołtyskie. Uzdatnianie wody odbywa się na Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na os. Mazurskim 1A. Dzięki zastosowanej prostej i niezawodnej technologii uzdatniania, mieszkańcy Mrągowa bezpiecznie mogą spożywać wodę prosto z kranu.

Do odbiorców woda dostarczana jest siecią wodociągową, na którą składają się rurociągi magistralne oraz rozdzielcze w systemie pierścieniowym.

Całkowita długość przesyłowej sieci wodociągowej na terenie Mrągowa wynosi 55,4 km, a przyłączy wodociągowych do budynków 46,1 km.

Miejska sieć kanalizacyjna ma charakter rozdzielczy, tzn. istnieją obok siebie dwa niezależne systemy: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Ten drugi jest własnością Miasta Mrągowo a Spółka, odpłatnie wykonuje czynności eksploatacyjne oraz usuwa awarie.

Dodatkowe ścieki pochodzące z zabudowy nieskanalizowanej oraz z okolic przyległych do Mrągowa dowożone są do punktu zlewczego nieczystości płynnych, usytuowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi.

Miejska sieć kanalizacyjna w Mrągowie obsługuje blisko 100% mieszkańców miasta.

Powyżej 80 % całkowitej ilości odprowadzanych ścieków stanowią ścieki gospodarczo-bytowe od ludności, pozostałe to ścieki socjalne, pochodzące od nieuciążliwego przemysłu, jednostek budżetowych, handlu i usług. Łączna długość kanałów sanitarnych w granicach administracyjnych miasta wynosi 66,9 km a podłączeń domowych 24,9 km.

Zróżnicowane wysokościowo ukształtowanie terenu miasta wykluczyło możliwość wyłącznie grawitacyjnego odprowadzania ścieków. Pierwsza przepompownia ścieków powstała na terenie Mrągowa już w roku 1909. Na dzień dzisiejszy w mieście funkcjonuje 16 przepompowni strefowych oraz Główna Przepompownia Ścieków, tłocząca 100% ścieków miejskich do oddalonej o 4 km oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi.

Przepompownia ścieków PG przy ul. Młodkowskiego w Mrągowie jest obiektem eksploatowanym od lat 70-tych. Na terenie nieruchomości, obok pompowni usytuowany jest budynek stacji trafo. Samą przepompownię stanowi żelbetowa dwukondygnacyjna konstrukcja podziemna z nadbudową i częścią socjalną w podpiwniczeniu, której jest zlokalizowana kotłownia olejowa.

Układ technologiczny jest oparty na trzech pompach w zabudowie suchej tłoczących wcześniej przecedzone na kracie schodkowej ścieki do miejskiej oczyszczalni. Ścieki do kanału krat w części mokrej pompowni doprowadzone są kanałem betonowym ø800 mm.

W celu zniwelowania zjawiska uderzenia hydraulicznego na instalacji tłocznej zainstalowano 2 zbiorniki kompensacyjne.

Obecny stan techniczny przepompowni wykazuje zaawansowane zużycie pracujących urządzeń jak i niektórych elementów części budowlanej. Dlatego w najbliższym okresie planowana jest przebudowa oraz modernizacja pompowni. W zakres modernizacji będzie obejmował:

– wymianę pomp
– wymianę urządzeń do separacji skratek
– montaż urządzeń do mieszania w zbiorniku retencyjnym
– wyminę instalacji wentylacyjnej wraz z montażem stacji dezodoryzacji gazów wylotowych
– wymiana rurociągów technologicznych
– budowa awaryjnej pompowni
– opracowanie oraz wykonanie układu sterowania i monitoringu obiektu
– naprawa elementów żelbetowych pompowni oraz wykonanie termomodernizacji budynku
– wymiana ciągów komunikacji wewnętrznej

Wybudowana w 1996 roku oczyszczalnia przeszła gruntowną modernizację w roku 2014. Całkowity koszt modernizacji zrealizowanej z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniósł blisko 8 mln zł. Zmodernizowana oczyszczalnia spełnia wszystkie wymagane standardy jakościowe.

Dzięki temu jezioro Juno, które jest odbiornikiem ścieków oczyszczonych, w pełni odzyskało swoje walory turystyczne. Działalność proekologiczna Spółki to nie tylko odbiór i oczyszczanie ścieków. Korzystając z dofinansowania z „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury” na terenach po starej oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi, na działce o powierzchni 1 ha, Spółka wybudowała elektrownię fotowoltaiczną o mocy 0,5 MW. Elektrownia w znacznej mierze pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną oczyszczalni, co z kolei przekłada się na wysokość opłat za odprowadzenie ścieków.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż przy bardzo dobrej jakości dostarczanej wody oraz wysokim stopniu oczyszczania ścieków, ceny za dostawę wody i odbiór ścieków są jednymi z najniższym w regionie.