UCHWAŁA NR VIII/1/2019
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Mrągowa

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Białymstoku, wyrażonej w formie postanowienia z dnia 6 marca 2019 r., uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr LII/1/02 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 12 września 2002 roku, w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Warmi.2002.138.1916 z dn.2002.10.29).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Czytaj regulamin
Pobierz PDF