Trwa budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 180 kWp przy Stacji Uzdatniania Wody na osiedlu Mazurskim w Mrągowie.
Inwestycja realizowana jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. , z 85% dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej4 „Efektywność energetyczna’’ Działania 4.1 -„Wspierane wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych’, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wyniku realizacji projektu, na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie, zlokalizowanej na działce nr 42/12, obr. 4, zostanie wybudowana elektrownia fotowoltaiczna o mocy 180 kW, produkująca energię elektryczną w oparciu o energię słoneczną. Będzie to nowoczesna instalacja umieszczona na wolnostojącej, naziemnej konstrukcji wsporczej, wykorzystująca ogniwa fotowoltaiczne zebrane w 530 szt. modułów o mocy jednostkowej 340 W oraz 3-trójfazowe inwertery o mocy znamionowej 60 kW każdy, produkująca 180,825 MWh/rok energii z odnawialnych źródeł. Poprzez wykorzystanie elektrowni fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej, zmniejszeniu ulegną koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby SUW w Mrągowie. Elektrownia – ze względów bezpieczeństwa – będzie działała w systemie on-grid (w przypadku, gdy wystąpi nadwyżka produkcji energii, jej nadmiar będzie oddawany/sprzedawany do publicznej sieci elektroenergetycznej).

Zrealizowanie projektu doprowadzi do osiągnięcia celu bezpośredniego realizacji projektu, tzn. „zaspokojenie energią z OZE 26,8% zapotrzebowania na energię elektryczną Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie” oraz celu długofalowego, tzn.: „zwiększenie stopnia ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem i zmianami klimatycznymi poprzez wykorzystanie OZE w elektrowni fotowoltaicznej o mocy 180 kW dla Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie”. Ponadto, zidentyfikowano następujące cele szczegółowe:

• Wzmocnienie wizerunku proekologicznego ZWiK Sp. z o.o. i stworzenie możliwości zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez naoczny przykład wykorzystania OZE.
• Zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej na potrzeby SUW w Mrągowie o 26,8%.
Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi: 498 150.00zł w tym udział środków własnych Spółki: 74 722,5 zł.