Wdrożenie e-usług oraz systemu telemetrycznego do obsługi klientów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie

W dniu 28 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego  Dyrektor Zarządu Spółki – Andrzej Wołosz, działając w imieniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Mrągowie podpisał umowę o dofinansowanie projektu:

Wdrożenie e-usług oraz systemu telemetrycznego do obsługi klientów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014–2020

Osi priorytetowej 3 Cyfrowy region,

Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Całkowita wartość Projektu wynosi: 3 141 573,75 zł, uzyskane dofinansowanie stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowanych, a  wkład własny ZWiK to tylko 371 951,03 zł.

Celem głównym projektu jest zastosowanie inteligentnych e-usług oraz telemetrii dla mieszkańców Gminy Mrągowo.

Cele szczegółowe projektu:

-Rozwój usług publicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie, poprzez wdrożenie nowych e-usług,

-Zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną, udostępnianie w sieci informacji sektora publicznego,

-Usprawnienie funkcjonowania administracji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie,

-Wzmocnienie stopnia cyfryzacji instytucji publicznej poprzez podniesienie zaawansowania istniejących e-usług,

-Podniesienie bezpieczeństwa zasobów sektora publicznego,

-Skrócenie czasu obsługi klienta.

-Zmniejszenie zużycia mediów, poprzez kontrolę awarii.

Monitoring urządzeń w terenie polegać będzie na zdalnym odczycie wodomierzy w tym samym czasie. Dzięki zastosowaniu technologii GSM możliwe jest zbieranie danych o pełnych godzinach i ich przesyłu do serwera. Oznacza to, że dane będą zebrane w tym samym momencie, dzięki czemu można będzie wykonywać bilansowanie urządzeń, wiedzieć gdzie urządzenia np. zużywają zbyt dużo wody co może być spowodowane awarią instalacji za głównym wodomierzem, a także wcześnie wykrywać uszkodzenia wodomierzy.

Ciągła analiza danych w terenie umożliwia oszczędność wody, weryfikacje awarii w terenie, weryfikacje odczytów u klientów w domu, dostęp do odczytu i alarmowania własnych urządzeń z wykorzystaniem modułu GSM i aplikacji mobilne.

Korzyści społeczno-gospodarczych, jakie Spółka osiągnie dzięki realizacji celów projektu:

1) unowocześnienie procesów sprzedażowych i systemu obsługi klientów;

2) racjonalizacja kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych jednostki;

3) skrócenie procesu obiegu dokumentów;

4) poprawa bezpieczeństwa przechowywania i przesyłu danych.

W ramach Projektu zakupiony zostanie nowoczesny system informatyczny służący wdrożeniu nowoczesnych, wysokopoziomowych e-usług, oraz nowoczesne urządzenia niezbędne do prowadzenia nadzoru nad siecią telemetryczną w postaci modułów teletransmisji

danych z układem pomiaru wody i komunikacją online.

Projekt obejmować będzie całe Miasto Mrągowo, a w związku z jego realizacją planowany jest zakup:

1/ modułów teletransmisji danych z montażem i układem pomiaru wody Ø 15-100 w ilości 2916 sztuk

2/ niezbędnego sprzętu IT do wdrożenia e-usług oraz usług, w tym:

– serwera -1kpl

– bazy SQL ( do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych)-1kpl

– Integracja ewebtel z systemem bilingowym

– System eBOK -Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

-sprzętu komputerowego-5 stanowisk, notebook-1szt.

W związku z bardzo dużym rozmiarem przewidzianych w Projekcie prac montażowych oraz potrzebą tworzenia nowych baz danych, zakończenie finansowe  realizacji Projektu przewidziano na dzień 30-06-2023 roku.