Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie uprzejmie informuje, że od dnia 01.07.2020 r.  do 30.10.2020 r. przeprowadzane będą kontrole mające na celu ujawnienie nieszczelności wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w budynkach, nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych do budynków oraz nielegalnych podłączeń wód opadowych i drenażowych do sieci  kanalizacji sanitarnej.

Kontrole przeprowadzane będą za pomocą generatora zimnej pary, która jest całkowicie nieszkodliwa, bezwonna, bezpieczna dla ludzi i zwierząt. W przypadku pojawienia się zimnej pary w pomieszczeniach zalecamy przewietrzenie pomieszczeń, a pojawienie się jej w budynku świadczy o nieszczelności instalacji wewnętrznej budynku. Natomiast pojawienie się zimnej pary wpustach deszczowych lub rynnach odwadniających dachy świadczy o podłączeniu ich do sieci kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym prosimy Państwa o sprawdzenie, gdzie włączona jest instalacja odprowadzająca wody opadowe i drenażowe z Państwa posesji. Włączenie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej powoduje zmniejszenie możliwości odbioru ścieków przez istniejącą instalację podczas intensywnych deszczy, co w konsekwencji prowadzi do lokalnych podtopień lub zalewania niżej położonych pomieszczeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1437 ze zm.) zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Kto nie stosuje się do w/w zakazu, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

zadyma-2zadyma-1zadyma-3