OBWIESZCZENIE
O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ KOPARKO-ŁADOWARKI ORAZ KOPARKI GĄSIENICOWEJ

Sprzedawca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 1a

Przedmiot sprzedaży:
Koparko-ładowarka JCB 3CXS, rok produkcji – 2007, nr fabryczny: JCB3CXSMH71331984, przebieg na dzień 19.03.2019r. – 6210 mth
Wyposażenie:
łyżka szer. 60cm, łyżka szer. 80cm, młot Hammermaster 260

Koparka gąsienicowa JCB 8018 Gravemaster, rok produkcji – 2008, nr fabryczny: JCB08018V81320996, przebieg na dzień 19.03.2019r. – 3975 mth
Wyposażenie:
łyżka szer. 60cm, łyżka szer. 30cm, łyżka skarpówka szer. 90cm

Cena wywoławcza:
Koparko-ładowarka JCB 3CXS – 135 000,00 zł + pod. VAT, Wadium – 3 000,00zł (trzy tysiące złotych);
Koparka gąsienicowa JCB 8018 Gravemaster – 35 000,00 zł + pod. VAT, Wadium – 1 000,00zł (tysiąc złotych)

1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) złożenie pisemnej oferty w formie obowiązującego formularza zamieszczonego na stronie internetowej zwik.mragowo.pl. Druk w wersji elektronicznej zostanie przesłany na prośbę oferenta, która należy zgłosić na adres e-mail: sekretariat@zwik.mragowo.pl. Formularz dostępny jest również do osobistego odbioru w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo.
b) wpłacenie wadium w odpowiedniej wysokości na konto nr 87 1160 2202 0000 0000 6193 6648 lub w kasie siedziby Spółki: 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 1A. z zaznaczeniem „Wadium – sprzedaż koparko-ładowarka JCB3CXS.” lub „Wadium – sprzedaż koparka gąsienicowa JCB 8018 Gravemaster”. Należy również dołączyć potwierdzony podpisem numer konta, na które ma być dokonany ewentualny zwrot wadium.
c) przedłożenie lub wysłanie oferty wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium na adres:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 11-700 Mrągowo, os. Mazurskie 1A., z dopiskiem na kopercie ”OFERTA-PRZETARG KOPARKO-ŁADOWARKA JCB” lub ”OFERTA-PRZETARG KOPARKA GĄSIENICOWA JCB” w terminie do 02.04.2019r. do godz. 1000.
2. Otwarcie ofert nastąpi o godz.1030 w dniu 02.04.2019r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo
3. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od wpłacenia ceny nabycia w terminie 7 dni od daty przetargu.
4. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferta nie została przyjęta zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, natomiast wadium wpłacone przez Nabywcę zostaje zarachowane na poczet ceny nabycia.
5. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę sama cenę nabycia.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.
7. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli: została złożona w niewłaściwym terminie, została złożona w niewłaściwym miejscu, zawiera cenę niższą niż wywoławcza, nie dołączono do niej potwierdzenia wpłaty wadium lub innych załączników wymienionych w punkcie 1.
8. Sprzedany pojazd przedstawiciel sprzedawcy, wyda Nabywcy w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania zapłaty. Wszystkie koszty związane z odbiorem przedmiotu przetargu obciążają Nabywcę.
9. Informacji o zasadach przeprowadzenia przetargu oraz na temat sprzedawanych koparek udziela Pan Jakub Doraczyński, tel. 725-410-555. Sprzedawane koparki można oglądać w dniach od 25.03. do 29.03.2019r., w godz. 7.00 – 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Pliki do pobrania:

Obwieszczenie o przetargu pisemnym

Pobierz

Wzór oferty koparko gąsienicowa JCB 8018

Pobierz

Wzór oferty koparko-ładowarka JCB 3CXS

Pobierz